Mapový portál mObec

Mapový portál pre obec mestoMapový portál m-Obec je geografický informačný systém pre samosprávy.
Rieši prepojenie medzi digitálnymi mapovými podkladmi a dátami podľa požiadaviek obce.

Na mapovom portáli obce /mesta je tak možné rýchlo a jednoducho vyhľadať adresné body, body záujmu ako napr. škola, pošta, kino, pamiatky.... ale aj katastrálne informácie  - parcely, listy vlastníctva, vlastníkov ....

Jednotlivé informácie v mape sa dajú „vrstviť“ a prepojiť.  Samospráva má tak rýchlo a jednoducho k dispozícií informácie o inžinierskych sieťach, verejnom osvetlení, územnom plánovaní, daňovej agende apod.
Pre občanov aj pre pracovníkov úradu je mapový portál prístupný z oficiálnej webovej stránky obce.

VÝHODY mapového portálu mOBEC

  • Rýchle a jednoduché vyhľadávanie potrebných informácií – adresy, kataster a iné databázy
  • Vizuálny prehľad o pozemkoch, stavbách, inžinierskych sieťach, uliciach, objektoch atď.
  • Zvýraznenie zaujímavých miest, turistických atrakcií, miest voľného času, firiem, akcií, zaujímavé pre  rozvoj cestovného ruchu
  • Slovenský produkt – presnejšie a aktuálnejšie mapy 1px/20cm (Google 1px/50cm)
  • Bezpečnosť – všetky dáta sú uložené bezpečne u nás na serveri -  aktualizácia 1x ročne alebo 2 x ročne
  • Služba občanom aj zamestnancom obecného úradu - prístup z oficiálnej stránky obce, na všetkých prehliadačoch

Príklad mapových portálov: www.leopoldov.sk, www.budmerice.sk

Mapový portál Leopoldov

Vloženie mapového portálu na webové sídlo obce

Mapový portál je vložený na obecný / mestský web bez nutnosti inštalácie akéhokoľvek iného softvéru.
Je bez obmedzenia počtu používateľov.

V základnej  aktivácii mapových podkladov a databáz je:
základná mapa, uličná sieť, databáza adresných bodov a bodov záujmu

Do systému sa vkladajú údaje, ktoré dodá obec:
katastrálne dáta (parcely E + C, databáza, vektorová mapa SGI), územný plán, podklady pre vrstvy vo vektorovej podobe

Za príplatok je možné doplniť voliteľné vrstvy:  ortofoto mapu,  ak podklady nie sú vo vektoroch napr: inžinierske siete, majetková agenda (dane, odvoz odpadu, psy)