Webyportál a štandardy prístupnosti
pre webové sidla obcí a miest

štandardy prístupnosti pre webové sídla miest a obcíŠtandardy prístupnosti sú pravidlá, ktoré musia zo zákona spĺňať všetky informačné systémy verejnej správy (IS VS). Medzi ne sú zaradené aj webové sídla miesta a obcí.

Webyportál je realizovaný v zmysle  štandardov – podľa novelizovaného
Výnosu MF SR 55/2014 Z.z.

Je naprogramovaný podľa pravidiel Blindfriendly pre slabozrakých a nevidiacich. Pravidlá sú zohľadnené aj pri tvorbe grafického návrhu a nastavenia.  
Je zabezpečená aktualizácia systému a zálohovanie dát v zmysle zakona.

Štruktúra webového sídla a obsah je tvorený v zmysle Výnosu MF SR 55/2014 Z.z.s novelami.
Softvér umožňuje povinné zverejňovanie s prepojením na ekonomický softvér.
Je možné prepojenie s projektom elektronizácie samosprávy DCOM.

Systém Webyportál spĺňa štandardy prístupnosti pri správnom plnení administrátorom.
Po zrealizovaní nového webu pre obec alebo mesto poskytujeme administrátorom základné školenie pre prácu so systémom v zmysle štandardov.
Následne počas celého obdobia je k dispozícií odborný HOT – LINE s poradenstvom.

V oblasti štandardov neustále sledujeme novinky za Vás.
 Zapracovávame ich do systému počas roka v pravidelných aktualizáciách.
Organizujeme školenia 3 v 1 o štandardoch, e-governmente a všetkých ostatných novinkách týkajúcich sa webových sídiel samospráv.
Poriadame Stretnutia administrátorov, kde si správcovia vymieňajú navzájom skúsenosti a zároveň získavajú nové informácie.  

Zoznam aktuálnej legislatívy o štandardoch
pre informačné systémy verejnej správy

Konsolidované znenie výnosu o štandardoch pre IS VS (hlavná časť 304 kB)  - výnos 55/2014 Z. z. v znení výnosu 276/2014 Z. z. a výnosu 137/2015 Z. z.)

  • Výnos č.   55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy (účinnosť od 4.3.2014)
  • Výnos č. 478/2010 Z. z. o základnom číselníku úsekov verejnej správy a agend verejnej správy (účinnosť od 1.1.2011)
  • Novela č. 570/2009 Z. z. (účinnosť 1.2.2010)
  • Novela č. 678/2006 Z. z. (účinnosť 1.2.2007)
  • Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy (účinnosť 1.6.2006)

Legislatíva pre oblasť informatizácie spoločnosti je v gescii Ministerstva financií SR.
Všetky aktuílne dokumenty si môžete stiahnuť zo stránky Informatizacia.sk

Čo sa môže stať, keď štandardy nedodržím?

Gestor štandardizácie (Ministerstvo financií SR) môže udeliť v zmysle zákona nemalú pokutu, prípadne siahnuť k ďalším sankciám, ktoré sú v jeho kompetencii.

Prvým stupňom sankcií je zväčša upozornenie a žiadosť o nápravu, avšak aj s ohľadom na obdobie, ktoré už prešlo od zavedenia prvých štandardov pre IS VS (od júna resp. augusta 2006) a poskytovaných prechodných období nemusí takéto upozornenie nastať. Opakované porušovanie alebo ignorovanie žiadosti o nápravu môže samozrejme znamenať prísnejšie sankcie.

Viac na o štandardoch nájdete na www.informatizacia.sk/standardy-rychlo-a-lahko/5586s

Ktoré weby musia dodržiavať štandardy?

Novela 570/2009 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy upravuje a presnejšie špecifikuje povinné osoby, ktorých weby musia spĺňať štandardy.

Jedná sa o právnické osoby, ktoré povinná osoba - obec zriadila. Mnohé mestá a obce majú v svojej pôsobnosti školy, škôlky, domovy dôchodcov, alebo iné inštitúcie. Mnohé z týchto zariadení majú vlastné webové stránky, no spadajú do pôsobnosti zákona o informačných systémoch verejnej správy.

Rovnako pravidlá platia aj pre firmy ako obecné lesy, skládky, technické služby a podobne. Ak by sa web takejto spoločnosti podrobil hodnoteniu, musí byť ku dňu, kedy ho prechádzajú hodnotitelia, upravený podľa štandardov.
Viac v článku O weboch, ktoré musia dodržiavať štandardy

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Podľa novely 546 zákona 211 s účinnosťou od 1.1.2011 je potrebné zverejňovať zmluvy objednávky a faktúry, týkajúce sa používania verejných prostriedkov. Zverejňovanie má byť na webe na webe obce, mesta a aj na weboch povinných osôb vyplývajúcich zo zákona.

Povinné zverejňovanie v systéme Webyportál je realizované špeciálnym modulom Register zmlúv, objednávok a faktúr.

Čo je to prístupnosť webu?

Prístupnosť webu, alebo bezbariérovosť v zmysle zákona zabezpečuje, aby slabozraký, nevidiaci, nepočujúci alebo užívateľ, ktorý nedokáže používať myš ani klavesnicu, prečítal obsah webového sídla pomocou čítacieho zariadenia tzv. čítačkou.

Pomocnou funkciou pre znevýhodnených občanov je aj Hlasová služba alebo možnosť zväčšenia písma na stránke.  
Informácie nájdete aj v článku O bezbariérových weboch – čo je to prístupnosť webových stránok

Naviac v súčasnosti ku kritériu bezbariérovosti pribudlo aj optimálne zobrazovanie webového sídla  na mobilných zariadeniach  – požiadavka na responzívny dizajn.

Viac sa dočítate aj v článkoch:

Zverejňovanie zmlúv na webe obce, mesta
Novinky v pravidlách prístupnosti webu samosprávy
Pravidlá pre dokumenty umiestnené na webe obce
Pravidlá a štandardy pre webové stránky miest a obcí

Prečítajte si aj článok: Ako vybrať dodávateľa pre obecný web – Kedy je web niečím skutočne hodnotným

Užitočné linky

O štandardoch pre webové sídla – web Ministerstva financií
O prístupnosti Blindfriendly
Kontrola prístupnosti špecializovanými stránkami: www.cynthiasays.com  www.tawdis.net

Ako si skontrolovať prístupnosť webového sídla, fyzická kontrola funkčnosti prístupnosti